Klauzula informacyjna Szkolne Schronisko Młodzieżowe
INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych – RODO) (Dz. Urz. UE L 119.1 z dnia 04.05.2016 r.) informuję, iż:

 1. Administratorem danych osobowych jest Szkolne Schronisko młodzieżowe przy Liceum Ogólnokształcącym im. Władysława Zawadzkiego w Wisznicach, ul. Warszawska 44, 21-580 Wisznice, tel. 83 378 20 10, e-mail: zawadzki@lowisznice.pl;
 2. Szkoła wyznaczyła Inspektora Ochrony Danych – Pana Tomasza Makaruka, z którym można kontaktować się w sprawach dotyczących korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych poprzez adres e-mail: makarukt@gmail.com lub listownie na adres siedziby szkoły z dopiskiem „dane osobowe”;
 3. Pani/Pana/ dane osobowe lub dane osobowe Pani/Pana dziecka przetwarzane będą na podstawie:
  – art. 6 ust. 1 lit. b RODO w celu realizacji umowy.
 4. odbiorcami danych osobowych będą podmioty uprawnione do ich otrzymania na mocy przepisów prawa;
 5. Pani/Pana dane osobowe lub dane osobowe Pani/Pana dziecka będą przetwarzane do momentu zakończenia realizacji celów określonych w pkt 3, a po tym czasie przechowywane przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa;
 6. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych/danych swojego dziecka oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a w przypadku wyrażonej zgody prawo do jej cofnięcia w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 7. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
 8. podanie przez Panią/Pana danych osobowych swoich lub swojego dziecka przetwarzanych na podstawie art. 6 ust. 1 lit b RODO jest dobrowolne jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową realizacji usługi/umowy.
 9. dane osobowe nie będą podlegały przekazaniu do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej, jak również nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.