Usprawiedliwianie
nieobecności

rodzic/opiekun prawny lub pełnoletni uczeń za zgodą rodzica
maksymalnie 7 dni od zaistniałej nieobecności
ustalone z wychowawcą klasy np: sms, e-mail, dziennik elektroniczny, Messenger, rozmowa telefoniczna, pisemne, osobiście
 • datę usprawiedliwianej nieobecności,
 • liczbę godzin w przypadku nieobecności
  na części zajęć,
 • przyczynę,
 • czytelny podpis osoby wystawiającej
  usprawiedliwienie (w przypadku formy
  papierowej),
 • zły stan zdrowia,
 • pilny wyjazd do: lekarza, poradni psychologicznopedagogicznej
  itd.,
 • udział w wyjątkowo ważnych dla ucznia zajęciach,
  egzaminach, zorganizowanych wyjazdach pozaszkolnych,
 • wezwania z instytucji państwowych (WKU, Sąd, Komenda
  Policji itd.)
 • udział ucznia w wyjątkowo ważnych dla rodziny
  uroczystościach/zdarzeniach,
 • inne, uznane przez wychowawcę za uzasadnione.

Usprawiedliwianie
nieobecności

rodzic/opiekun prawny lub pełnoletni uczeń za zgodą rodzica
maksymalnie 7 dni od zaistniałej nieobecności
ustalone z wychowawcą klasy np: sms, e-mail, dziennik elektroniczny, Messenger, rozmowa telefoniczna, pisemne, osobiście
 • datę usprawiedliwianej nieobecności,
 • liczbę godzin w przypadku nieobecności
  na części zajęć,
 • przyczynę,
 • czytelny podpis osoby wystawiającej
  usprawiedliwienie (w przypadku formy
  papierowej),
 • zły stan zdrowia,
 • pilny wyjazd do: lekarza, poradni psychologicznopedagogicznej
  itd.,
 • udział w wyjątkowo ważnych dla ucznia zajęciach,
  egzaminach, zorganizowanych wyjazdach pozaszkolnych,
 • wezwania z instytucji państwowych (WKU, Sąd, Komenda
  Policji itd.)
 • udział ucznia w wyjątkowo ważnych dla rodziny
  uroczystościach/zdarzeniach,
 • inne, uznane przez wychowawcę za uzasadnione.