KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
Z ZASTOSOWANIEM MONITORINGU WIZYJNEGO

Wykonując dyspozycje art. 13 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych, dalej zwane RODO, informujemy, iż:

  1. Administratorem danych osobowych jest Liceum Ogólnokształcące im. Władysława Zawadzkiego w Wisznicach, ul. Warszawska 44, 21-580 Wisznice, tel. 83 378 20 10, e-mail: lo_w@interia.pl
  2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, Pana Tomasza Makaruka, z którym można kontaktować się w sprawach dotyczących korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych poprzez adres e-mail: makarukt@gmail.com lub listownie na adres siedziby szkoły z dopiskiem „dane osobowe”.
  3. Celem stosowania systemu monitoringu wizyjnego w placówce jest zwiększenie bezpieczeństwa uczniów, pracowników i ochrony mienia zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z art. 108a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996 i 1000)
  4. Odbiorcami danych mogą być podmioty, którym ujawniono dane osobowe – z wyjątkiem organów publicznych, w sytuacji w której mogą otrzymać dane osobowe w ramach konkretnego postępowania administracyjnego. Odbiorcami mogą być podmioty wspierające szkołę w realizowaniu zadań statutowych oraz osoby poszkodowane w sytuacjach zarejestrowanych przez kamery systemu monitoringu.
  5. Dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego oraz organizacji międzynarodowej.
  6. Dane zgromadzone przez system monitoringu wizyjnego będą przechowywane przez okres 3 miesięcy.
  7. Zgodnie z RODO przysługuje Państwu:
   – prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania kopii (art. 15 RODO);
   – prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej (art. 17 RODO);
   – prawo do ograniczenia przetwarzania danych (art. 18 RODO);
   – prawo do przenoszenia danych (art. 20 RODO);
   – prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych wyłącznie w przypadku przetwarzania na podstawie przesłanki z art. 6 ust. 1 lit. e-f RODO (art. 21 RODO);
   – prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
  8. Gromadzone dane nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani do profilowania, o których mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.