Klauzula informacyjna
INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych – RODO) (Dz. Urz. UE L 119.1 z dnia 04.05.2016 r.) informuję, iż:

 1. Administratorem danych osobowych jest Liceum Ogólnokształcące im. Władysława Zawadzkiego w Wisznicach, ul. Warszawska 44, 21-580 Wisznice, tel. 83 378 20 10, e-mail: lozawadzki@op.pl;
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych – Pana Tomasza Makaruka, z którym można kontaktować się w sprawach dotyczących korzystania z praw związanych  z przetwarzaniem danych osobowych poprzez adres e-mail: makarukt@gmail.com lub listownie na adres siedziby Administratora; ”;
 3. Pani/Pana oraz Pani/Pana dziecka dane osobowe przetwarzane będą na podstawie:
  – art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu realizacji zadań ustawowych szkoły określonych w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. 2018 poz. 996 ze zm.) oraz ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. 2018 poz. 1457) w celu realizacji statutowych działań dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych w szkole, w tym w celu umożliwienia korzystania z systemu dziennika elektronicznego,
  – art. 6 ust. 1 lit. a RODO (dobrowolnie wyrażonej zgody) w celu publikacji przez Administratora wizerunku ucznia w materiałach promujących
  i dokumentujących działalność szkoły;
 4. odbiorcami danych osobowych będą podmioty przetwarzające dane osobowe na zlecenie szkoły w związku z wykonywaniem powierzonego im zadania
  w drodze zawartej z nimi umowy, takie jak dostawcy usług informatycznych,
  w szczególności dostawca systemu dziennika elektronicznego, oraz podmioty uprawnione do ich otrzymania na mocy przepisów prawa;
 5. Pani/Pana oraz Pani/Pana dziecka dane osobowe będą przetwarzane przez okres uczęszczania dziecka do szkoły, a po ukończeniu nauki będą przechowywane zgodnie z przepisami kancelaryjno-archiwalnymi obowiązującymi w szkole, natomiast dane w postaci wizerunku dziecka przetwarzane na podstawie Pani/Pana zgody będą przetwarzane do czasu jej odwołania;
 6. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich i swojego dziecka danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a w przypadku wyrażonej zgody prawo do jej cofnięcia w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 7. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia
  o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
 8. podanie przez Panią/Pana danych osobowych przetwarzanych na podstawie art. 6 ust. 1 lit c RODO jest obowiązkowe, a obowiązek ten wynika z §8 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. (Dz. U. z 2017 poz. 1646), natomiast podanie danych na postawie art. 6 ust. 1 lit.
  a RODO (zgoda) jest dobrowolne;
 9. dane osobowe nie będą podlegały przekazaniu do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej, jak również nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.