Zaopiniowany 21.06.2021r. uchwałą Rady Pedagogicznej
REGULAMIN INTERNATU PRZY LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM
im. WŁADYSŁAWA ZAWADZKIEGO W WISZNICACH

 

§1
Cele i zadania Internatu

I. Internat:

 

 1. Umożliwia uczniom naukę i wspomaga opiekuńczo-wychowawczą rolę szkoły i rodziny.
 2. Stwarza warunki do rozwoju zainteresowań i uzdolnień.
 3. Realizuje funkcję opiekuńczo-wychowawczą w czasie odbywania przez nich nauki poza miejscem stałego zamieszkania.
 4. Dąży do usamodzielnienia wychowanków i przygotowuje ich do dorosłego życia.

II. Do zadań Internatu należy:

 1. Zapewnienie wychowankom zakwaterowania i całodziennego wyżywienia.
 2. Zapewnienie właściwych warunków sanitarno-higienicznych.
 3. Zapewnienie właściwych warunków do nauki, rozwijania zainteresowań i uzdolnień.
 4. Kształtowanie zaradności życiowej wychowanków.
 5. Kształtowanie nawyków samodzielnego wykonywania różnych prac porządkowo-gospodarczych.
 6. Motywowanie do uczestnictwa w życiu kulturalnym.
 7. Organizowanie imprez kulturalnych, sportowych i turystycznych.

 

§2
Organizacja Internatu

 

 1. Internat zapewnia 90 miejsc.
 2. Jedna grupa wychowawcza liczy do 35 wychowanków.
 3. Internat czynny jest od niedzieli (godz.16.00) do piątku (godz. 16.00).
 4. Rozkład dnia w Internacie:
  6.30 – pobudka
  6.30 – 7.30 – toaleta poranna
  6.30 – 7.00 – śniadanie gr I
  7.10 – 7.40 – śniadanie gr II
  do 7.45 – zdawanie pokoi wychowawcom grup
  8.00 – 15.10 – zajęcia szkolne
  15.10 – 15.30 – czas wolny i zajęcia planowane
  15.30 – 17.30 – nauka własna
  17.30 – 18.15 – kolacja gr I
  18.30 – 19.15 – kolacja gr II
  17.30 – 21.00 – czas wolny
  do 21.45 – zdawanie pokoi wychowawcom grup
  21.00 – 22.00 – toaleta wieczorna
  22.00 – 6.30 – cisza nocna
 5. Regulamin przyjęć do internatu przy Liceum Ogólnokształcącym im. Władysława Zawadzkiego w Wisznicach stanowi załącznik do regulaminu Internatu.

 

§3
Prawa wychowanków


I. Wychowankowie Internatu mają prawo do:

 

 1. Zakwaterowania i wyżywienia.
 2. Udziału we wszystkich zajęciach organizowanych w internacie oraz w zajęciach prowadzonych przez placówki działające w środowisku.
 3. Korzystania z pomocy wychowawców w rozwiązywaniu problemów oraz we wszystkich sprawach dotyczących nauki i zamieszkania w Internacie.
 4. Korzystania z pomieszczeń, urządzeń i sprzętu będącego na wyposażeniu internatu zgodnie z jego przeznaczeniem i o wyznaczonych porach.
 5. Nauki oraz korzystania z audycji telewizyjnych, filmów (po godz. 22.00 za zgodą dyżurnego wychowawcy).
 6. Współudziału w decydowaniu o sprawach wychowawczych i organizacyjnych Internatu.
 7. Przyjmowania osób odwiedzających na korytarzu lub stołówce szkolnej do godz.16.00 oraz w godzinach 19.00 – 20.30.
 8. Przyjmowania osób odwiedzających w pokojach mieszkalnych tylko za zgodą wychowawcy

 

§4
Obowiązki wychowanków


I. Wychowankowie internatu mają obowiązek:

 

 1. Systematycznego uczenia się, racjonalnego wykorzystywania czasu przeznaczonego na naukę własną.
 2. Przestrzegania przepisów bhp i p.poż. .
 3. Punktualnego i systematycznego uczęszczania na zajęcia szkolne.
 4. Zmiany obuwia w Internacie.
 5. Przestrzegania zasad kulturalnego zachowania się w każdym miejscu.
 6. Pełnienia dyżurów porządkowych.
 7. Wpisywania się do karty wyjść i wyjazdów
 8. Zgłaszania nieobecności w internacie.
 9. Informowania wychowawcę o wyjeździe z internatu i telefonicznym zwolnieniu przez rodzica. Przestrzegania rozkładu dnia.
 10. Dbania o czystość i estetykę w pomieszczeniach i otoczeniu internatu.
 11. Przestrzegania higieny osobistej i schludnego wyglądu.
 12. Szanowania mienia internatu oraz własności innych wychowanków.
 13. Zgłaszania zauważonych usterek zagrażających bezpieczeństwu.
 14. Informowania wychowawców o wszelkich niedyspozycjach zdrowotnych.
 15. Regularnego uiszczania opłat za wyżywienie.
 16. Opóźnienie w płaceniu za dwa miesiące skutkuje utratą miejsca w internacie.
 17. Odpowiedzialności materialnej za zniszczone mienie w pokojach mieszkalnych i pomieszczeniach użytkowych.
 18. Przechowywania pieniędzy i cennych rzeczy w szafce osobistej.
 19. Pozostawiania klucza do pokoju w czasie nieobecności wychowanków w pokoju wychowawców.
 20. W przypadku zagubienia klucza do pokoju wychowankowie maja obowiązek niezwłocznego powiadomienia wychowawcy grupy o tym fakcie i pokrycia całkowitego kosztu dorobienia klucza. Segregowania śmieci.
 21. Niestosowanie się do tego obowiązku może skutkować wzrostem opłat .
 22. Zdania posprzątanego pokoju dyżurującemu wychowawcy do godziny 7.45 i 21.45.

 

§5
Zakazy


I. Wychowankom zabrania się:

 

 1. Posiadania i spożywania napojów alkoholowych oraz przebywania w stanie wskazującym na spożycie alkoholu na terenie placówki.
 2. Posiadania, przyjmowania i rozprowadzania narkotyków oraz innych środków odurzających.
 3. Przywłaszczania cudzego mienia.
 4. Posiadania, palenia papierosów i e-papierosów na terenie internatu.
 5. Siadania na parapetach i wychylania się przez okno.
 6. Zamykania pokoi od wewnątrz w czasie wolnym, nauki własnej oraz ciszy nocnej.
 7. Samowolnego opuszczania internatu bez wiedzy i zgody wychowawcy.
 8. Posiadania przedmiotów zagrażających bezpieczeństwu wychowanków.
 9. Posiadania czajników, żelazek, opiekaczy i innych urządzeń AGD i RTV.
 10. Samowolnego przeprowadzania się do innego pokoju.
 11. Samowolnego przenoszenia mebli i sprzętu z pokoju do pokoju.
 12. Przestawiania mebli w pokojach mieszkalnych bez zgody wychowawcy.
 13. Wynoszenia naczyń ze stołówki.
 14. Przebywania w pokoju pod nieobecność mieszkających tam osób.
 15. Przebywania w nie swoim pokoju po godz. 21:30.
 16. Leżenia w łóżku więcej niż jednej osobie.

 

§6
Samorząd internatu

 

 1. W internacie działa samorząd, który jest organem przedstawicielskim wszystkich jego mieszkańców.
 2. Samorząd Internatu tworzą reprezentanci ogółu mieszkańców Internatu wybierani w głosowaniu na okres jednego roku szkolnego.
 3. W skład samorządu Internatu wchodzą: przewodniczący, zastępca, skarbnik.
 4. W samorządzie Internatu funkcjonują sekcje:
  1) gospodarczo-porządkowa,
  2) kulturalno-naukowa.
 5. Do zadań Samorządu Internatu należy:
  1) Tworzenie planu pracy opiekuńczo-wychowawczej.
  2) Organizowanie wzajemnej pomocy w nauce.
  3) Inicjowanie działalności kulturalnej, sportowej i rozrywkowej.
  4) Reprezentowanie mieszkańców internatu w ważnych sprawach ich dotyczących.

 

§7
Nagrody


Wychowanek jest nagradzany zgodnie z punktowym systemem oceniania.

 

I. Wychowanek może być wyróżniony i nagradzany za:

 1. Dobre wyniki w nauce.
 2. Wysoką kulturę osobistą.
 3. Aktywny udział w pracach na rzecz internatu i środowiska.
 4. Pomoc koleżeńską w nauce.

II. Nagroda może być udzielona zgodnie z punktowym systemem oceniania.

 

§8
Kary


I. Wychowanek może być ukarany za:

 

 1. Lekceważenie obowiązków szkolnych.
 2. Naruszenie nietykalności osobistej.
 3. Niszczenie mienia internatu.
 4. Posiadanie, spożywanie oraz przebywanie pod wpływem alkoholu.
 5. Posiadanie, zażywanie, rozprowadzanie oraz przebywanie pod wpływem środków psychoaktywnych.
 6. Kradzież.
 7. Chuligaństwo.
 8. Nieprzestrzeganie regulaminu.
 9. Łamanie obowiązujących przepisów prawa.

 

II. Kara może być udzielona zgodnie z punktowym systemem oceniania oraz w następujących formach

 1. Obowiązku wykonania wyznaczonej przez wychowawcę pracy porządkowej na rzecz internatu lub szkoły.
 2. Zakazu uczestniczenia w imprezach kulturalnych organizowanych przez szkołę.
 3. Pobytu warunkowego na czas określony
 4. Usunięcia z Internatu.

 

III. Pobyt warunkowy na czas określony w cyklu kształcenia stosuje się w następujących przypadkach:

 1. Nagminnego naruszania regulaminu
 2. Spożywania, przebywania pod wpływem alkoholu na terenie internatu.
 3. Posiadania, zażywania i rozprowadzania substancji psychoaktywnych na terenie Internatu.
 4. Stosowania fizycznej lub psychicznej formy przemocy.
 5. Samowolnego opuszczenia internatu. Konfliktu z prawem.

IV. Decyzję o pobycie warunkowym na czas określony podejmuje zespół wychowawczy internatu w porozumieniu z dyrektorem szkoły .

V. Wychowanek przebywający warunkowo na czas określony zostaje usunięty
z internatu w przypadku ponownego naruszenia któregokolwiek podpunktu punktu III.

VI. Wychowanek, który zgromadzi -100 punktów za zachowanie w internacie w danym roku szkolnym zostaje usunięty z internatu.

VII. Decyzję o usunięciu wychowanka z internatu podejmuje Rada Pedagogiczna.

 

§9
Dokumentacja

I. Obowiązująca dokumentacja:

 

 1. Roczny plan pracy opiekuńczo-wychowawczej
 2. Dzienniki zajęć.
 3. Zeszyt uwag.
 4. Karty wyjść i wyjazdów.
 5. Indywidualne karty wychowanków.
 6. Oświadczenie rodziców i wychowanków zawiera:
  a) Akceptację regulaminu internatu.
  b) Informację o stanie zdrowia.
  c) Akceptację warunków mieszkaniowych.
  d) Zgodę na wyjście z internatu w wyznaczonym czasie wolnym.
  e) Zgodę na samodzielny powrót do domu.
  f) Zgodę na przeprowadzenie badania alkotestem lub badanie testowe na zawartość środków psychoaktywnych.
  g) Zgodę na przetwarzanie danych osobowych.
  h) Zgodę na udział w zajęciach sportowych.
 7. Procedury postępowania w sytuacjach trudnych wychowawczo.
 8. Księga wychowanków.
 9. Księga meldunkowa.

 

Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy Regulamin obowiązuje wszystkich mieszkańców internatu.
 2. Kierownik internatu przedstawia treść Regulaminu internatu wychowankom oraz ich rodzicom/opiekunom prawnym.
 3. Szkoła oraz pracownicy internatu nie ponoszą odpowiedzialności za działania wychowanków w czasie wolnym po opuszczeniu internatu lub w przypadku samowolnego opuszczenia internatu.
 4. Szkoła oraz pracownicy internatu nie ponoszą odpowiedzialności materialnej za prywatne rzeczy wychowanków.
 5. Opiekunowie prawni akceptując treść niniejszego Regulaminu jednocześnie zrzekają się roszczeń wobec szkoły i wychowawców internatu w przypadku nie przestrzegania regulaminu przez wychowanka.