„Aktywna tablica” jest to rządowy program, który ma na celu rozwijanie szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024. Założeniem programu jest aktywizacja szkół w zakresie wdrażania TIK w proces nauczania. Szkoły (publiczne i niepubliczne) mogą ubiegać się o wsparcie finansowe.

W latach 2020-2024 szkoła może skorzystać z programu tylko raz, przy założeniu, że:

  • każda szkoła podstawowa i ponadpodstawowa lub szkoła za granicą może wnioskować o udzielenie wsparcia finansowego w wysokości nie wyższej niż 14 tys. zł;
  • każda szkoła podstawowa kształcąca uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym z niepełnosprawnościami, może wnioskować o udzielenie wsparcia finansowego w wysokości nie wyższej niż 35 tys. zł;
  • każda szkoła podstawowa kształcąca uczniów niewidomych może wnioskować o udzielenie wsparcia finansowego w wysokości nie wyższej niż 35 tys. zł;
  • każdy specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy może wnioskować o udzielenie wsparcia finansowego na zakup specjalistycznej drukarki w wysokości nie wyższej niż 100 tys. zł.
Nasza Szkoła przystąpiła do realizacji programu „Aktywna tablica” w 2022 r. Otrzymaliśmy dotację w kocie 14 000 zł, którą wykorzystaliśmy wraz z wkładem własnym w wysokości 3 500 zł zapewnionym przez Powiat Bialski. Zakupiony został monitor interaktywnego 75 do sali dydaktycznej oraz 4 zestawy do robotyki do pracowni informatycznej.
Pięcioro naszych nauczycieli uczestniczyło w konferencjach i szkoleniach z zakresu stosowania TIK w nauczaniu, a czworo nauczycieli uczestniczyło w międzyszkolnych sieciach współpracy nauczycieli stosujących TIK w nauczaniu. Nauczyciele dzielą się przyjętymi rozwiązaniami i doświadczeniami z innymi pedagogami, publikując scenariusze zajęć edukacyjnych.

Szkolny e-koordynator: Wanda Chilczuk

Liceum Ogólnokształcące w Wisznicach poszukuje placówki, z którą nawiąże współpracę w związku z realizacją programu.

Scenariusze zajęć lekcyjnych rok szkolny 2022/2023: