Zaopiniowany Uchwałą Rady Pedagogicznej dnia 20 czerwca 2022roku
Regulamin przyjęć do internatu przy Liceum Ogólnokształcącym im. Władysława Zawadzkiego w Wisznicach

§ 1

 1. O przyjęcie do internatu może ubiegać się każdy uczeń Liceum Ogólnokształcącego im. Władysława Zawadzkiego mający utrudniony dojazd do szkoły.
 2. W przypadkach szczególnie uzasadnionych do internatu może być przyjęty uczeń mieszkający w Wisznicach. Decyzję w tej sprawie podejmuje Dyrektor Szkoły.

§ 2

 1. Podanie o przyjęcie do internatu składa się w następujących terminach:
 • uczniowie klas II i III –do końca czerwca;
 • uczniowie klas I ubiegający się o miejsce w internacie – do 15 lipca;
 • w przypadku zwolnienia się miejsca w internacie zostanie przeprowadzona rekrutacja uzupełniająca zgodnie z listą rezerwową ustaloną przez komisję.
 1. Osoby ubiegające się o pobyt w internacie składają podania na ustalonych przez szkołę formularzach.
 2. Podanie o przyjęcie do internatu powinno być złożone:
 • w przypadku uczniów klas I w sekretariacie szkoły,
 • w przypadku uczniów klas II i III do kierownika internatu.

§ 3

 1. O przyjęciu do internatu decyduje komisja rekrutacyjna powołana Zarządzeniem Dyrektora Liceum Ogólnokształcącego w składzie:
 • Dyrektor lub wicedyrektor,
 • kierownik internatu,
 • wychowawca internatu,
 • wychowawcy klas uczniów ubiegających się o miejsce w internacie.

§ 4

 1. Do internatu w pierwszej kolejności są przyjmowani wszyscy uczniowie klas
  I ubiegający się o miejsce w internacie i mający utrudniony dojazd do szkoły.
 2. Do internatu poza rekrutacją przyjmowani są uczniowie klas II i III, którzy rozpoczynają naukę w Liceum Ogólnokształcącym im. Władysława Zawadzkiego
  w Wisznicach.
 3. Uczniowie klas II i III, którzy zostali przyjęci do szkoły i złożą podanie po upływie terminu rekrutacji, zostają umieszczeni na liście rezerwowej.
 4. W przypadku uczniów, którzy już mieszkali w internacie w pierwszej kolejności przyjmowani są uczniowie mieszkający poza gminą Wisznice.
 5. W przypadku uczniów, którzy już mieszkali w internacie przeprowadzone zostanie postępowanie rekrutacyjne, oparte o jednolite kryteria naboru. Lista kryteriów stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
 6. Do internatu przyjmowane są osoby, które w postępowaniu rekrutacyjnym uzyskają najwięcej punktów, do wyczerpania liczby miejsc.
 7. Do internatu zostaną przyjęci wszyscy uczniowie, którzy już mieszkali w internacie a uzyskali średnią ocen 4.0 i więcej oraz wykazali się zaangażowaniem w życie internatu lub szkoły.
 8. Wychowanek, który mieszkał w internacie i w tym czasie został ukarany za przewinienia zawarte w Regulaminie internatu §8 pkt. 3 podpunkt 1-6 zostanie przesunięty na listę rezerwową.

§ 5

 1. Z posiedzenia komisji sporządza się protokół wraz z listą uczniów przyjętych
  do internatu, które zatwierdza Dyrektor Szkoły.
 2. W dniu zakończenia rekrutacji lista osób przyjętych do internatu zostaje udostępniona w sekretariacie szkoły.
 3. Uczniowie, którzy zostali przyjęci do Liceum Ogólnokształcącego, ale wycofali
  dokumenty ze szkoły, zostają skreśleni z listy przyjętych do internatu.
 4. Pozostałe wolne miejsca zostają rozdysponowane pomiędzy uczniów oczekujących na miejsce w internacie zgodnie z listą rezerwową, ustaloną przez komisję.
 5. Bliższych informacji na temat funkcjonowania internatu, na bieżąco udziela kierownik internatu i wychowawcy placówki.

§ 6

 1. Mieszkańcy internatu Liceum Ogólnokształcącego im. Władysława Zawadzkiego, meldowani są na pobyt czasowy, na okres nauki.
 2. Raz w semestrze Regulamin przyjęć do internatu może podlegać ewaluacji.